ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Μικρής Κλίμακας

Τέταρτο Συνέδριο

Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος, 26 - 27 Οκτωβρίου 2013


ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

  • Μικρές μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων

  • Φυσικά συστήματα κατεργασίας υγρών αποβλήτων

  • Αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  • Επεξεργασία πόσιμου νερού σε μικρές και αποκεντρωμένες μονάδες

  • Διαχείριση ιλύος σε μικρές μονάδες

  • Αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα

  • Έλεγχος οικοτοξικότητας υγρών αποβλήτων

  • Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση επεξεργασμένου νερού

  • Ποιότητα νερών

  • Τεχνικο-οικονομικές παράμετροι